Terms and Conditions

Nyereményjáték szabályzata

A játék időtartama:                                            2016.09.05. – 2016.10.16. 23:59

Játék szervezője:                                                 Youth Direct Communication Kft.

A játékban kizárólag 18 éven felüliek vehetnek részt.

A játékban nem vehetnek részt:

 • a Youth Direct Communication Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 • a Youth Direct Communication Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 • a 18. életévet be nem töltött kiskorú személyek;
 • cselekvőképtelen személyek,
 • jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek.

Játékmenet

A játékosok a fjordox.com weblap felületén található, munkahelykeresési és választási preferenciáikat felmérő kérdőívet töltenek ki. A játékosok a ’submit’ gombra kattintva elfogadják a játék szabályzatát és a játék résztvevőivé válnak.

A játék végeztével a szervezők a kitöltők közül sorsolással választják ki a nyereményjáték győzteseit.

 • Sorsolás időpontja: 2016. október 19. 16:00.
 • Sorsolás helyszíne: 1024 Budapest, Margit krt. 39. 4. em. 2.
 • Sorsolásra használt szoftver: Tha Hat

NYEREMÉNYEK

A játék végén kisorsolásra kerül:

 • 10 db fa napszemüveg
 • 10 db fa csokornyakkendő
 • 10 db Fjordox mintás póló

A játék győzteseit a szervező a kérdőívben megadott elérhetőségein értesíti a sorsolástól számított 48 órán belül. A nyeremény átvételének módját és időpontját a szervező és a győztesek egyeztetik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért a játék szervezője nem vállal felelősséget.

A nyereményeket a szervező a sorsolástól számított 60 napon keresztül őrzi meg a győztes számára.

A nyereményhez tartozó adó és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb, a játékban való részvétel vagy a nyeremény beváltása kapcsán felmerülő költség (pl. a nyeremény beváltása esetén a beváltás helyszínére történő utazás költsége) a játékost terheli.

Egy nyeremény csak egyszer kerül kisorsolásra, egy adott típusú nyeremény nyereményjátékához több darab nyeremény is tartozhat. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak.

Adatkezelésről

A nyereményjátékon való részvétel során a játékos által önként megadott személyes adatokat a játék szervezője a Youth Direct Communication Kft. kezeli. Személyes adatait kizárólag Magyarország törvényes előírásaival összhangban használja fel.

A promócióban résztvevő játékosok feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • nyertessége esetén a neve nyilvánosságra kerüljön, továbbá a személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezésének megfelelően kezelje,
 • a nyeremény átadásáról kép-, hang- és/vagy filmfelvétel készüljön, és ezen felvételek akár részben akár egészben egy későbbi reklámkampány során felhasználásra kerüljenek - idő- és alkalombeli korlátozás valamint külön díjazás nélkül.

A Játékos a Játékban történő részvétellel elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait a játékot szervező cég marketing céllal a későbbiekben használja!

A Szervező a játékos adatait harmadik félnek nem adja át. A játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A játékosok a játékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak adataiknak a fenti módon történő kezeléséhez.

A résztvevők elfogadják, hogy a játékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a promócióban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

A szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A játék szervezője a nyereményjáték részvételi feltételeinek változtatási jogát fenntartja.

A játék szervezőjének döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

 

Budapest, 2016.09.04.                                                              Youth Direct Communication KFt

                                                                                                                                a játék szervezője

 

 

 

Adatkezelési szabályzat

a www.fjordox.com weboldal használatához kapcsolódóan

 Alapadatok

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-103723/2016 számon nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő elérhetősége:

Az adatkezelő neve: Youth Direct Communication Kft.

Az adtkezelő címe: 1024 Budapest, Margit körút 39. 4. em. 2.

Az adakezelő e-mail címe: office@fjordox.com

Bevezető

Jelen Adatkezelési Szabályzat a www.fjordox.com (továbbiakban: Szolgáltató) honlapon szereplő űrlapot kitöltők (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A Szolgáltatás és az űrlap célja, hogy felmérje:

 • Egy jól felépített employer branding stratégiának milyen szerepe van az ismertség és vonzóság növelésében.
 • Mekkora ismertséget tud generálni egy employer branding stratégiára épülő kreatív kommunikáció..
 • A stratégia alapján jól körbehatárolt célcsoportot milyen módszerekkel tudjuk a leghatékonyabban elérni
 • Mely online és offline felületek tudják a leghatékonyabb elérést biztosítani a célcsoportban.
 • Célcsoport tagjai mi alapján választanak munkahelyet, mi motiválja őket, mit jelent számukra a karrier.

A Fjordox egy nem létező, fiktív munkáltató, melynek a Szolgáltató felépítette munkáltatói márkáját és azt közzéteszi a meghatározott célcsoport számára különböző online és offline csatornákon.

A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a www.fjordox.com weboldalon történő űrlap kitöltésével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje

Az adatkezelés elvei

A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Szolgáltató a a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.

 

 A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.

Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

Az adatkezelés célja

Kutatás során felmérni, a célcsoport tagjai mi alapján választanak munkahelyet, mi motiválja őket, mit jelent számukra a karrier.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó az űrlap kitöltésével, és a Submit gomb megnyomásával ad meg.

Az adatkezelést a Szolgáltató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103723/2016

A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó

A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A Szolgáltatás során kezelt adatok: a Felhasználó neve, E-mail címe, születési ideje, egyeteme, tanulmányai területe, végzésének éve, az általa beszélt nyelvek, egy pozícióra jelentkezésének szintje, nettó bérigénye, preferált munkaterülete. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és a kezelt adatokat a törvénybe foglalt kötelező adattovábbítás esetét kivéve harmadik személynek nem továbbítja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személy kizárólag a Szolgáltató.

A weboldal a működése során sütiket/cooky-kat használ, amely megkönnyíti a felhasználók beazonosítását és gyorsítja az oldal használatának folyamatát. A Felhasználó jelen szabályzattal elfogadja a cooky-k használatának engedélyezését is.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.

Adattovábbítás

A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

Adatok módosítása, törlése, zárolása

 A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az office@fjordox.com címen. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével); ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik; valamint valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Cím: 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36-1-391-1400

Would you like to work at a workplace like Fjordox? Let us know!